Categories
knowledge

Vinnova beviljar SilverRail anslag för gröna pakettransporter med tåg

Pandemin har lett till minskat tågresande på kort sikt – kommer vårt tågresande även att påverkas långsiktigt? Kan i så fall kapaciteten användas för att möta det ökade behovet av miljövänliga transporter som e-handeln efterfrågar? SilverRail satsar på innovation för att sammankoppla transporter av både passagerare och gods och Vinnova beviljar bidrag till projektet.

Nya lösningar behövs för att möta både de akuta och de mer långsiktiga behov som uppstår i spåren av coronakrisen. Nu finansierar Vinnova tolv projekt som ska bidra till en snabb och hållbar omställning av samhälle, verksamheter och produktion. SilverRail Technologies startar nu igång ett av projekten som får anslag av Vinnova.

Dagens godstransporter med tåg passar inte e-handeln

Coronaviruset har inneburit högtryck för många e-handlare och antalet pakettransporter ökar. En stor del av transporterna sker via miljöförstörande lastbilstransporter. Att välja transport med tåg är miljövänligt men passar sällan kraven på flexibilitet och on-demand som e-handlarna efterfrågar. En viktig orsak är att existerande tjänster för tågtransport av gods fokuserar på större partier och inte heller kan bokas on-demand. Samtidigt har tågoperatörerna sett passagerarantalet sjunka drastiskt och även om kurvorna nu börjar vända något innebär distansieringen ombord på tåget att man kör med lägre beläggning, vilket påverkar intäkterna.

Säkrar intäkter för tågoperatörer och möjliggör klimatneutrala transporter

Med en ny flexibel lösning för transport av gods på passagerartåg öppnas en möjlighet för klimatbesparingar vid transporter samtidigt som intäktströmmarna för tågoperatörer till viss del kan stabiliseras även när personresorna minskar. När tågbolagen enkelt kan sälja sin tillgängliga transportkapacitet till andra aktörer, framförallt last-mile bolag inom e-handel, kan man täcka upp för skiftningar i efterfrågan på kort och lång sikt.

SilverRails pilotprojekt sker i samarbete med Snälltåget som bidrar med tågoperatörens synvinkel och kravställningar och logistikföretaget Airmee som engagerar sig som en del av sin strategi för att kunna tillhandahålla fossilfria transporter från dörr till dörr. Med i projektet finns också Innovation 360 för att bistå med struktur och processer i innovationsarbetet.

”Kombinationen av passagerar- och godstrafik är i sig inte ny, det finns goda exempel på detta, tex bussgods. Det har dock aldrig gjorts på tåg i modern tid och vi tycker att det är hög tid för det här nu. Vårt mål är att ha en lösning färdig i god tid till julhandeln, en lösning som innebär klimatneutrala transporter som enkelt kan skalas upp, både i Sverige och i andra länder”, säger Maria Perman, Affärsutvecklare på SilverRail Technologies.

Kontakt
Maria Perman, Affärsutvecklare SilverRail Technologies AB
Tel: 070 5877596
E-post: maria.perman@silverrailtech.com

Om SilverRail Technologies
SilverRail Technologies utvecklar och tillhandahåller mjukvara för att hantera utbud, försäljning och distribution av biljetter för markbunden trafik, med fokus på tåg och buss. Varje år hanteras över en miljard resesökningar och 30 miljoner bokningar med hjälp av SilverRails applikationer och lösningar. SilverRail har kontor i London, Stockholm, Brisbane och Boston.

Här kan du läsa mer om alla samtliga projekt som beviljats anslag av Vinnova: https://www.vinnova.se/nyheter/2020/06/innovationsprojekt-i-krisens-spar/

Categories
knowledge

SilverRail receives funding to enable green e-commerce transportation

The Coronavirus pandemic has significantly reduced the number of train travellers. Despite positive signs of recovery, the medium to long term impact on rail remains unclear. So how can the spare capacity on trains be used effectively to meet the increased transportation demands of e-commerce?

We are delighted to announce that SilverRail has been granted funding from Vinnova, the Swedish Innovation Agency, to run a pilot to build the digital infrastructure to move both passengers and goods. Innovative solutions like this are needed to meet immediate and longer-term needs that have emerged from the Coronavirus pandemic and climate crisis.

SilverRail is one of several companies to receive grants from Vinnova, who are funding twelve projects that will help society and business in the wake of Covid-19.

Coronavirus has massively impacted train company revenue

The global lockdown has caused a dramatic reduction in the number of people travelling on trains. Even if rail continues to recover slowly, social distancing measures adopted by rail operators mean that capacity will persist for several months and even years. Without finding other ways to monetise spare capacity, train operators will continue to suffer financially.

Rail freight is not set up to handle the demands of e-commerce

Coronavirus has significantly increased the volume of e-commerce orders that require transport. Unfortunately, most packages are moved using gas-guzzling trucks which negatively impact the environment. Although trains emit far less carbon than trucks, rail freight lacks the flexibility and on-demand booking that e-retailers need. Rail freight is also normally reserved for large organisations and cannot be booked on-demand.

Flexible, on-demand rail freight offers train operators a new revenue stream

With Vinnova’s grant, SilverRail is building a new solution that enables goods to be easily transported on trains, allowing rail operators to offset the reduction in passenger numbers by monetising their spare capacity. The solution will allow train companies to sell carriage space to other companies, especially last-mile logistics firms, to fill gaps in demand. The pilot will take place in Sweden, in collaboration with Snälltåget, a train operator, and Airmee, a logistics company.

“Combining passengers and freight traffic is not new. However, it has not been done on trains in modern times. We believe the time is now and expect to have a solution ready for the Christmas shopping season, which will provide Sweden and other countries with a climate-neutral and scalable rail freight option” says Maria Perman, Business Development at SilverRail Technologies.

Contact
Maria Perman, Business Development, SilverRail Technologies AB
Tel: + 46 70 5877 596
E-mail: maria.perman@silverrailtech.com

About SilverRail
SilverRail Technologies develops and supplies software for inventory, sales and distribution of tickets for ground transport, focusing on trains and buses. Each year, over one billion travel searches and 30 million bookings are handled using SilverRail’s applications and solutions. SilverRail has offices in London, Stockholm, Brisbane and Boston.