Categories
knowledge

Ombokningsbart och digitalt förenklar för Snälltågets resenärer

I dagarna har Snälltåget lanserat ombokningsbara biljetter vilket innebär att alla bokade resor går att boka om. Antingen direkt, genom en ny resa eller bytas mot ett värdebevis för att kunna boka en resa vid ett senare tillfälle. Samtidigt lanseras digitala värdebevis som utfärdas direkt till kunden i samband med ombokning. 

Vi hade planerat att lansera ombokningsbara biljetter under 2020, men nuvarande situation med Covid-19 gjorde att vi fick forcera det hela. Från idé till lansering tog det lite drygt två månader. Vi kommer med all säkerhet behöva finjustera lite ytterligare, men det viktiga var att snabbt leverera erbjudanden och funktionalitet som adderar värde till våra kunder, säger Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget. 

 Vad innebär det för er att kunna erbjuda era kunder ombokningsbara biljetter?

Det här innebär ju en ökad trygghet för resenärerna att de kan boka en framtida resa och samtidigt veta att det inte finns någon risk för att resan så att säga ska brinna inne. De kunder som inte vill betala det lite högre priset som återbetalningsbara biljetter innebär vet i alla fall att de kommer kunna utnyttja sin resa. Vilket gör att vi kan fokusera framtida försäljning trots att det är svårt att förutse hur framtiden kommer att se ut, berättar Marco vidare. 

Blir det ekonomiska konsekvenser för Snälltåget att erbjuda alla biljetter ombokningsbara? 

Eftersom vi vänder oss främst till privatkunder och merparten av våra resor sällan bokas med kort varsel har vi affärsregler som bygger på ett givande och tagande mellan oss och våra kunder. Vi erbjuder möjlighet till kostnadsfri ombokning så länge resenären meddelar oss i tillräckligt god tid för att vi ska ha en möjlighet att kunna ta ombord en annan resenär. För oss innebär det 24 timmar, säger Marco. 

Ni inför nu också digitala värdebevis, berätta lite mer om det: 

Ett värdebevis kan utfärdas antingen som kompensation för en ombokad resa eller för att kompensera mellanskillnaden om resan som man bokar om till är billigare än ursprungsresan. Med alla biljetter ombokningsbara räknar vi med att hanteringen av värdebevis kommer öka framöver och vi vill då ha en process som är automatiserad och digital. Både för vår interna effektivitets skull, men också för att våra kunder ska uppleva processen som smidig och enkel. Vi har använt SilverRails API för att bygga ihop bokningsprocessen med våra egna betallösningar och kan på så vis leverera ett digitalt värdebevis direkt när kunden bokar om sin resa. Digitala värdebevis kommer också att användas som kompensation vid förseningar, även den processen arbetar vi med att automatisera avslutar Marco Andersson. 

Categories
knowledge

Helping Snälltåget with re-bookable tickets and digital vouchers

A few days ago, the Swedish rail operator Snälltåget launched re-bookable tickets, which means that travellers can either amend their booking for free or get vouchers for future travel. Snälltåget is also launching digital vouchers, which will enhance the customer experience and improve internal efficiency by reducing the manual work required. 

We were planning to launch re-bookable tickets in 2020, but Covid-19 forced us to speed up the process. From decision to launch, it took just a little more than two months. We will most probably need some fine-tuning, but it has been important to act fast to deliver this functionality that adds value to our customers, says Marco Andersson, Marketing Manager at Snälltåget.

What does it mean for you to offer your customers rebookable tickets?

Re-bookable tickets significantly reduce the risk for travellers when booking train trips. They know that if their travel plans get disrupted, they will be able to make the journey at another time at no additional cost.

How will this impact your finances?

Since we mainly sell to private customers, very few trips are booked at short notice. In order to uphold our commitment to our customers, re-booking is free if the traveller gives us 24 hours notice so that we can resell the seat to another customer.

You are now also introducing digital vouchers, tell us a little more about it: 

A voucher can be issued either as compensation for a re-booked trip or to compensate for the difference if the amended trip is cheaper than the original trip. We expect the volume of re-bookable tickets to increase so we want the process to be as automated and digital as possible. This helps improve internal efficiency but also enhances the customer experience by making it smooth and simple. We have used SilverRail’s API to build the booking process together with our own payment solutions and can this deliver a digital voucher directly when the customer is re-booking their trip. Digital vouchers will also be used to compensate for delays, which is a process we are also working on automating.